Sheesh: Shorty Came Through Like She Was Liu Kang!